GERMANS BOADA S.A.

El President del Consell d’Administració, d’acord amb les facultats atorgades pel Consell d’Administració de la societat de data 22 de maig de 2019, ha acordat convocar la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes, per a la seva celebració al domicili social el dia 27 de juny de 2019, a les 9:00 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria el dia 28 de juny del mateix any i a la mateixa hora, , a Rubí (Barcelona), Avinguda Olimpíades, 89-91, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Examen i aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals, l´Informe de Gestió, la proposta d´aplicació de resultats corresponents a l´exercici 2018, l´Informe d´Auditoria i de la gestió social

  2. Examen i aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals consolidats del grup, l´Informe de Gestió, la proposta d´aplicació de resultats corresponents a l´exercici 2018, l´Informe d´Auditoria i de la gestió social

  3. Proposta i aprovació, si s´escau, de la retribució dels membres del Consell d´Administració per a l´exercici 2019

  4. Modificació del règim de retribució dels administradors i, en conseqüència, modificació de l´article 13.BIS dels Estatuts Socials relatiu a la retribució d´administradors.

  5. Revocació del càrrec d´auditor

  6. Nomenament d´auditor

  7. Ratificació de la retribució percebuda pels consellers executius en els exercicis anteriors al 2018

  8. Delegació de facultats per a l’elevació a públic dels acords adoptats per la Junta.

  9. Precs i preguntes.

  10. Redacció, lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de la Junta i, en el seu defecte, nomenament d’interventors per la signatura de la mateixa.

Es recorda als senyors accionistes que poden examinar en el domicili social o obtenir de forma immediata, el lliurament o tramesa gratuïta de la documentació relativa als acords que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes, i en especial els Comptes Anuals, l’Informe de Gestió i l’Informe de l’Auditor de Comptes de l’exercici 2018 tant individuals com Consolidats, de conformitat amb l’establert a l’article 272 de la Llei de Societats de Capital.

Tanmateix, i de conformitat amb les disposicions de l´article 287 de la Llei de Societats de Capital, s´informa als accionistes del dret que els correspon d´examinar en el domicili social el text de la proposta de modificació estatutària i de l´informe emès pel Consell d´Administració, així com per sol·licitar l´entrega o enviament gratuït dels esmentats documents.Rubí, a 24 de maig de 2019.- El President del Consell d’Administració, Pere Escayol Morillo -