Germans Boada S.A.

COMPLEMENT DE CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT “GERMANS BOADA, S.A.”

En relació amb la Junta General Ordinària i Extraordinària d´Accionistes, convocada per a la seva celebració presencial al domicili social el dia 29 de maig de 2024, a les 10:00 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria el dia 30 de maig del mateix any i a la mateixa hora, a Rubí (Barcelona), Avinguda Olimpíades, 89-91, segons anunci publicat a la pàgina web corporativa https://www.germansboada.cat/ el 24 d´abril de 2024, i comunicacions individuals realitzades als accionistes -el 25 d´abril de 2024- conforme a les disposicions dels Estatuts Socials, de conformitat amb la sol·licitud de publicació de complement de convocatòria prevista a l´article 172 de la Llei de Societats de Capital formulada per l´accionista Pere Boada i Aragonès, titular de més del 5% del capital social, per mitjà del present anunci complementari, i per acord del Consell d´Administració de data 9 de maig de 2024, s´inclou a l´Ordre del Dia de l´esmentada convocatòria el següent:

PUNTS ADDICIONALS

Cinquè: Informació sobre la contractació del nou Director General, Sr. Josep Maria Piera Liria, i presentació del mateix

Sisè: Informe del President als accionistes sobre la situació econòmica de la Companyia i del Grup consolidat en relació al primer trimestre de 2024 (xifra de facturació individual i consolidada, resultat individual i consolidat, xifra de despeses individual i consolidada, i comparació amb el primer trimestre de 2023)

Setè: Informe del President als accionistes sobre el pressupost per l´exercici 2024 tant a nivell individual de la Companyia com consolidat del Grup

Vuitè: Informació pel President als accionistes sobre el pla d´inversions per l´exercici 2024 tant de la companyia GERMANS BOADA, S.A, com per cadascuna de les filials, com del Grup Consolidat.

Per l´exposat anteriorment, es fa constar que, després de la inclusió del punt anterior a l´Ordre del Dia de la Junta General Ordinària i Extraordinària d´Accionistes de la Societat, el punt Cinquè (Precs i preguntes), el punt Sisè (Delegació de facultats per a l’elevació a públic dels acords adoptats per la Junta.) i el punt Setè (Redacció, lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de la Junta i, en el seu defecte, nomenament d’interventors per la signatura de la mateixa, passaran a ser els punts Novè, Desè i Onzè respectivament.

A partir del present complement de convocatòria qualsevol accionista podrà exercir els seus drets d´informació en els termes previstos als articles 197 i 272, respectivament, de la Llei de Societats de Capital, tal i com consta a la convocatòria de la Junta General Ordinària i Extraordinària ja cursada, així com a sol·licitar la informació i/o aclariments que estimin oportuns.

Rubí, a 9 de maig de 2024.- El President del Consell d’Administració, Pere Escayol Morillo-

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT “GERMANS BOADA, S.A.”

El President del Consell d’Administració, d’acord amb les facultats atorgades pel Consell d’Administració de la societat GERMANS BOADA, S.A (la “Societat”) amb data 24 d’abril de 2024, ha acordat convocar la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes, convocada per a la seva celebració presencial al domicili social el dia 29 de maig de 2024, a les 10:00 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria el dia 30 de maig del mateix any i a la mateixa hora, a Rubí (Barcelona), Avinguda Olimpíades, 89-91, sota l’Ordre del Dia que es detalla a continuació.

Possibilitat d’assistència remota o telemàtica. Als efectes del que disposa l’article 9 dels Estatuts Socials de la Societat, aquells accionistes que no puguin desplaçar-se al domicili social podran atendre a la Junta General d’Accionistes per videoconferència múltiple.

L’assistència telemàtica a la Junta General es realitzarà mitjançant la connexió a una plataforma de videoconferència múltiple, podent accedir els accionistes a través de l’enllaç que els serà remès a aquests efectes a l’adreça de correu electrònic que a aquests efectes consti al llibre registre d’accions nominatives amb suficient antelació a la data celebració de la Junta General. La Societat garantirà que la connexió es subjecti a les disposicions previstes a la Llei. En aquest sentit, aquells accionistes que vulguin optar per l’assistència telemàtica hauran de comunicar-ho al President del Consell d’Administració, per qualsevol mitjà escrit que deixi constància de la seva recepció, o al següent email shareholders@rubi.com amb una antelació mínima de 48 hores a la data de celebració de la Junta General. L’assistència telemàtica a la Junta General de l’accionista deixarà sense efecte la delegació de vot.

ORDRE DEL DIA

  1. Examen i aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals, de l’Informe de Gestió i de l’Informe d’Auditoria de l’exercici 2023. Aprovació de la proposta d’aplicació de resultats corresponents a l’exercici 2023 i de la gestió social.
  2. Examen i aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals consolidats del grup, l’Informe de Gestió i de l’Informe d’Auditoria, corresponents a l’exercici 2023. Aprovació de la gestió social.
  3. Aprovació de l’informe sobre informació no financera del consolidat de l’exercici 2023.
  4. Proposta i aprovació, si s’escau, de la retribució del Consell d’Administració per l’exercici 2024
  5. Precs i preguntes
  6. Delegació de facultats per a l’elevació a públic dels acords adoptats per la Junta.
  7. Redacció, lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de la Junta i, en el seu defecte, nomenament d’interventors per la signatura de la mateixa.

Es recorda als senyors accionistes que poden obtenir de forma immediata i gratuïta- mitjançant l’enviament d’aquesta petició per correu electrònic (shareholders@rubi.com) al senyor President del Consell d’Administració de la Societat – tota la documentació relativa als acords que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes, i en especial els Comptes Anuals, l’Informe de Gestió i l’Informe de l’Auditor de Comptes de l’exercici 2023 tant individuals com Consolidats, i l’informe sobre informació no financera del consolidat, de conformitat amb les disposicions de l’article 272 de la Llei de Societats de Capital.


Rubí, a 24 d’abril de 2024.- El President del Consell d’Administració, Pere Escayol Morillo-